Algemene voorwaarden & Aanvaarding

Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden zijn een overeenkomst in de juridische zin van het woord. Ze verbinden met andere woorden zowel de klant als de verkoper.

 1. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website www.huisnest.be. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties en bestellingen die worden geplaatst bij BVBA JOTA (hierna Huis Nest/Nest Logies genoemd), met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 61, 1500 Halle. Ingeschreven in de KBO onder nummer 0711.711.269. Door dit feit verklaren de klant, medecontractant en alle derden zich akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden, er kennis van te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 2. De klant, medecontractant en derden gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat de onderhavige voorwaarden, ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging voor alle toekomstige transacties gelden, en meer in het bijzonder bij overeenkomsten die mondeling of op schriftelijke wijze tot stand komen.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden welke door Huis Nest/Nest Logies niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van Huis Nest/Nest Logies geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.
 4. De nietigverklaring van een artikel of een clausule brengt nooit de nietigheid van het geheel der algemene voorwaarden met zich mee.

1. HUIS NEST/NEST LOGIES

Huis Nest/Nest Logies stelt ter beschikking aan de klant één of meerdere logies gelegen Brusselsesteenweg 61, 1500 Halle, met inbegrip van een aantal diensten en services, overeenkomstig de hierna bepaalde voorwaarden:

Het gebouw is volledig gerenoveerd en beschikt over 3 kamers, een studio en een gemeenschappelijke ruimte (bar- diningroom-tuin), allen in perfecte staat.

Elke kamer biedt slaapplaats voor max. 2 personen, is volledig bemeubeld en beschikt over een eigen badkamer. Het bad-en bedlinnen voor elke kamer voorzien bij aankomst.

De volledige infrastructuur is van een hoogwaardige kwaliteit. De klant moet het pand als een goede huisvader beheren en bij vertrek het in nette staat afleveren.

2. BESTEMMING EN GEBRUIK

 1. Huis Nest/Nest Logies is exclusief bestemd voor overnachting, vakantieverblijf en voor private bewoning van korte duur, waarbij de gebruiker er nooit zijn domicilie kan vestigen en van deze logies nooit zijn hoofdverblijfplaats kan maken. Een wijziging aan de bestemming is niet toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan om de kamers met meer dan 2 personen te betrekken. Indien het aantal van 2 overschreden wordt dan zal per bijkomende persoon 100% van de prijs aangerekend worden.
 3. Er mogen geen tenten in de tuin gestald worden.
 4. Huisdieren zijn niet toegelaten.
 5. Het volledige Huis Nest/Nest Logies is ROOKVRIJ. Roken in de gebouwen is verboden.
 6. Eventuele tekorten of gebreken moeten onmiddellijk (binnen de dag na aankomst) mondeling of schriftelijk gemeld worden aan Huis Nest/Nest Logies.
 7. Uit veiligheidsoverwegingen is het volgende verboden : Gebruik van elektronische toestellen die brand kunnen veroorzaken en waarvoor vooraf geen toestemming werd verleend door Huis Nest/Nest Logies (o.a. friteuse, Fondue, Steengrill, Raclette, Gourmet)
 8. Wij vragen de klant respect te hebben voor de omgeving en de buren.
  Inbreuken op deze huisregels kunnen leiden tot uitzetting zonder recuperatie van de betaalde prijs.

3. RESERVERING – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De reservering gebeurt via mail of het reserveringsplatvorm en na een bevestigende mail van ,,Huis Nest/Nest Logies’’.
 2. Huis Nest/Nest Logies beschouwt een boeking pas als bevestigd vanwege de cliënt wanneer de cliënt het gevraagde bedrag, zijnde 100 % van het totaal te betalen bedrag op het ogenblik van de reservatie, tegen de vooropgestelde datum heeft betaald. Tevens is de toegang tot de logies enkel mogelijk bij volledige betaling. De overeengekomen prijs geldt slechts gedurende de overeengekomen periode van prijsvastheid.
 3. De prijzen per kamer staan vermeld op de website www.huisnest.be

4. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering van kracht zijn. De getoonde bedragen en percentages dienen door u te worden betaald.

 • Tot 14 dagen voor aankomst – kostenloos
 • Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aankomst – 1e nacht
 • Vanaf dag 7 of minder voor aankomst – het volledige verblijf
 • Bij niet komen opdagen – het volledige verblijf

Groepen (meer dan 1 kamer) & Private Dining

 • Tussen 14 en 0 dag(en) voor aankomst: 100.00 %
 • Tussen 21 en 14 dag(en) voor aankomst: 50.00 %
 • Meer dan 3 weken voor aankomst: 50.00 EUR administratie kost

Huis Nest/Nest Logies behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden (overmacht,…) die Huis Nest/Nest Logies niet in staat stelt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. In dit geval wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulering en zal binnen de twee weken na annulering van de reservatie het betaalde bedrag teruggestort worden.

5. AANVAARDING FAKTUUR

 1. Geen enkele klacht tegen de facturen van Huis Nest/Nest Logies zal worden aanvaard indien ze niet aangetekend wordt gedaan binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betaling van de prijs houdt steeds aanvaarding van de rekeningen, facturen of hotelnota’s in.
 2. Alle rekeningen, facturen of hotelnota’s van Huis Nest/Nest Logies zijn steeds onmiddellijk en zonder korting betaalbaar bij het verlaten van de logies.

  2.1. Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkel schriftelijk geschieden en kan nooit novatie, wijziging of afschaffing van de algemene voorwaarden van Huis Nest/Nest Logies met zich meebrengen.

6. WANBETALING

 1. Het bedrag van de binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum onbetaald gebleven facturen zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 100 euro teneinde Huis Nest/Nest Logies te vergoeden voor al haar buitengerechtelijke onkosten zoals tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. De schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, interesten en eventuele gerechtskosten.

7. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De klant verbindt er zich toe om het pand en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goed huisvader. Meer specifiek betreft dit het sluiten van ramen, deuren bij wind en of regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, en het redelijk verbruik van water, elektriciteit en verwarming. Het is de klant verboden om de tafel en stoelen van binnen tevens te gebruiken op het terras. ALLE schade dient VOOR het vertrek van de klant aan Huis Nest/Nest Logies gemeld worden.
 2. Alle schade dewelke door klant, medecontractant of derden aan Huis Nest/Nest Logies wordt aangebracht zal op kosten van de klant, medecontractant of derden worden hersteld. Ook winstderving waarvan de aangebrachte schade de oorzaak zou zijn, kan in rekening worden gebracht (kamer of gemeenschappelijke ruimte 1 of meer dagen niet verhuurbaar). Het minimumbedrag bij aangebrachte schade bedraagt €150,00.
 3. Het onbewaakt achterlaten van persoonlijke voorwerpen in de gemeenschappelijke ruimtes, kamers gebeurt steeds op risico van het cliënteel of van de bezoekers uit welke titel dan ook.
 4. Huis Nest/Nest Logies neemt slechts verantwoordelijkheid op wanneer een bewaargevingsovereenkomst schriftelijk werd overeengekomen met Huis Nest/Nest Logies.
 5. Huis Nest/Nest Logies is niet verantwoordelijk voor diensten verleend door derden, noch voor de vergoeding van deze diensten.
 6. Huis Nest/Nest Logies kan nooit gehouden zijn tot een schadevergoeding die meer dan 5% van de prijs beloopt, zelfs niet indien Huis Nest/Nest Logies een andersluidend schadebeding zou hebben aanvaard.

8. VERANTWOORDELIJKHEID BIJ ONGEVALLEN EN INBRAAK

De klant is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van inbraak, bijvoorbeeld door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de klant aansprakelijk voor de geleden schade.

9. ALLERLEI

 1. Eventuele drukfouten in dit contract, onze website of andere formulieren en documenten, zijn onder voorbehoud.
 2. Huis Nest/Nest Logies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.
 3. De afzonderlijke instructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

10. JURIDICTIE

 1. Het Vredegerecht van Halle en de Rechtbanken te Brussel zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen.
 2. Elk geschil zal eerst aan een door de Federale Commissie erkende bemiddelaar worden voorgelegd.
 3. Enkel het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Huis Nest/Nest Logies en de klant, behoudens andersluidende Verdragsteksten.
 4. Bepalingen moeten strikt opgevolgd worden.